ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วิทยาเขตหนองคาย
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ ประธาน, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ดร., ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตนครราชสีมา
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธาน, ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ. , พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร., นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ประธาน, พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ประธาน, พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต, นายประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • กำหนดการ
 • ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธาน, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ., พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร., ดร.ศตพล ใจสบาย, ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • กำหนดการ
 • ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ประธาน, พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร., รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, นางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล ประธาน พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณผศดร. , พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล , ผศ.สุพิมล ศรศักดา , นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์เลย
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต ประธาน, พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโลผศ. , นายประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ ประธาน, พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ดร., นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธาน, พระครูโสภณปริยัติสุธีรศ.ดร., ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ประธาน, พระมหาสมพงษ์ คุณากโรดร. , นายประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ

ภาคเหนือ - กลางตอนบน

 • วิทยาเขตเชียงใหม่
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ประธาน, พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร., พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.สุพิมล ศรศักดา, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธาน พระครูศรีปัญญาวิกรมผศ.ดร. , ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตแพร่
 • กำหนดการ
 • ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ประธาน, พระศรีศาสนบัณฑิต, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร., ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
 • กำหนดการ
 • ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธาน, ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 • กำหนดการ
 • ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี ประธาน, พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญดร., นายสมคิด นันต๊ะ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 • กำหนดการ
 • ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ. กัลณกา สาธิตธาดา ประธาน, พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตพะเยา
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท ประธาน, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโรดร. , พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต, ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร , ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ประธาน, พระครูศรีปัญญาวิกรมดร., นายสมคิด นันต๊ะ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ประธาน, พระชยานันทมุนีผศ.ดร. , ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตนครสวรรค์
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี ประธาน, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโสรศ.ดร. , ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์, ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, นางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

ส่วนกลาง - ภาคใต้

 • วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
 • กำหนดการ
 • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ ประธาน, พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร., ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
 • กำหนดการ
 • ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี ประธาน, พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. , พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร., ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • พระครูสิริธรรมาภิรัต ประธาน, ผศ.ดร., พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, พระมหาคำพันธ์ ปภากโรดร., นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นปีแรก จึงไม่มีการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ประธาน, พระศรีศาสนบัณฑิต, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ประธาน, พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการ
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา ประธาน ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม , ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.สาระ มุขดี ประธาน พระศรีศาสนบัณฑิต พระครูโสภณปริยัติสุธีรศ.ดร., นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • กำหนดการ
 • ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ประธาน, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโนดร. , พระชยานันทมุนีผศ.ดร. , ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
 • คณะพุทธศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ ประธาน, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร ดร. , พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ ดร. , นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ , นางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
 • คณะครุศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ประธาน, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโสรศ.ดร. , พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ดร.ศตพล ใจสบาย, ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
 • คณะสังคมศาสตร์
 • กำหนดการ
 • ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการ
 • รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ ประธาน พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโลผศ. , พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ดร. , ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม , นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ


mersin escort malatya escort